วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมโคจรชนิดติดผนัง กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ค่าป้ายโครงการ และป้ายรณรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับเกรดถนนในพื้นที่ตำบลกุดพิมาน ค่าป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายปัญญาถึงบ้านนายสุรสิทธิ์ บ้านถนนหักใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 9 บ้านดอนใหญ่ สายศาลตะปู่?คลองหนองมะขามเฒ่า ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 8 บ้านใหม่แสนสุข สายบ่อขยะ ? เขตบ้านหนองพลวง ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 12 บ้านสำนักพิมาน สายโกรกตะขบ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง