วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านไร่ สายนานายพอดี-ทางเลี่ยงเมือง ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการสืบสานตำนานด่านขุนทดประจำปี 2563 ค่าจ้างเหมารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการสืบสานตำนานด่านขุนทดประจำปี 2563 ค่าจัดตกแต่งพานธูป พานเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการสืบสานตำนานด่านขุนทดประจำปี 2563 ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการสืบสานตำนานด่านขุนทดประจำปี 2563 ค่าจ้างเหมาจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ค่าป้ายโครงการ,ป้ายรณรงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนา ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนา - ค่าป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง