วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างค่าเลีี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายาง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง