วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2565 ศพด.โรงเรียนวัดกุดพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรณรงค์ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.102-507 สายบ้านบุขี้เหล็ก ถึง สายบ้านไร่ โดยวิธีคัดเลือก
24  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดหาอาหารว่าง และอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายางวงกลม เพื่อใช้ในการประทับตราบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนประสบอุทกภัยที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในเขตตำบลกุดพิมาน จำนวน 1 โครงการ จำนวน 14 หมู่บ้าน ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ งบประมาณปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง