วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สำนักปลัด
2  ส.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสำนักพิมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับอนุบาล 3 ขวบ ทั้ง 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านโนนสง่า สายนานางบุญนาค ? นานายแสม ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ก.ค. 2564
จ้างโครงการจัดงานรณรงค์ปลูกหญ้าแผกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง