วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ Ethyl Alcohol ขนาด 500 ml. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องจักรกล (โดยการขุดดิน ปรับพื้นที่ เกลี่ยระดับพื้นดิน ถมขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างโครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างโครงการจัดงานพิธีบวงสรวงสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2564 ค่าป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างโครงการจัดงานพิธีบวงสรวงสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2564 ค่ารับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง