วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเก้าอี้สำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างค่าจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สำนักปลัด
2  ส.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสำนักพิมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับอนุบาล 3 ขวบ ทั้ง 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง