วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2563
จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เตือนน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ? ค่าจ้างเหมาไฟประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง