วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าป้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถบรรทุกน้ำ) ประจำปี 2564 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมการจัดเก็บรายได้และการบริการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการส่งเสริมการจัดเก็บรายได้และการบริการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถกระเช้าและรถเชพโรเลต กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายาง กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิคชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
ซื้อจ้างโครงการป้องกันโรคระบาดติดต่อหมู่บ้าน/ชุมชนในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าวัสดุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างโครงการป้องกันโรคระบาดติดต่อหมู่บ้าน/ชุมชนในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าป้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง