วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ต.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดงานวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการซักฟอก-สาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม-สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างโครงการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างโครงการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงานทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างโครงการจัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย - (นายทวี ภูขุนทด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างโครงการจัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย - (นายสุวิทย์ เรียนสันเทียะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ? ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างโครงการอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - ค่าป้ายโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง