วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าป้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถบรรทุกน้ำ) ประจำปี 2564 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมการจัดเก็บรายได้และการบริการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการส่งเสริมการจัดเก็บรายได้และการบริการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถกระเช้าและรถเชพโรเลต กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายาง กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง