วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2563
ซื้อโครงการอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - ค่าจัดซื้อพันธุ์ปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างโครงการอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - ค่ารับรอง ค่าเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อสนับสนุนค่าจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อสนับสนุนค่าจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดกุดพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อสนับสนุนค่าจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อสนับสนุนค่าจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสำนักพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อสนับสนุนค่าจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดกุดพิมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง