วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิคชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
ซื้อจ้างโครงการป้องกันโรคระบาดติดต่อหมู่บ้าน/ชุมชนในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าวัสดุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างโครงการป้องกันโรคระบาดติดต่อหมู่บ้าน/ชุมชนในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าป้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ในโครงการซ่อมแซมถนนผิวลาดยางที่ได้รับความเสียหายในเขตตำบลกุดพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาดบรรจุ 20 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2564 ศพด.โรงเรียนบ้านสำนักพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2564 ศพด.โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2564 ศพด.โรงเรียนวัดกุดพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2564 ศพด.โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2564 ศพด.โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง