วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระเทียมเหนือ สายหนองกระเทียม-เขตบ้านหลุง เชื่อมตำบลบ้านแปรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านโสมน้อยพัฒนา สายบ้านนายวิรัตน์-สามแยกนานายประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านบุขี้เหล็ก สายศาลตะปู่-บ้านโนนเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายพิงพิมานบุขี้เหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านพิงพิมาน ตำบลกุดพิมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายพิงพิมานบุขี้เหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านพิงพิมาน ตำบลกุดพิมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาจัดทำธงญี่ปุ่นพระฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาจัดทำสติกเกอร์รถพยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายพิงพิมานบุขี้เหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านพิงพิมาน ตำบลกุดพิมาน