วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อโครงการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างค่าจ้างเหมาดินสายเมนไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง