วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับเกรดถนนในพื้นที่ตำบลกุดพิมาน ค่าป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายปัญญาถึงบ้านนายสุรสิทธิ์ บ้านถนนหักใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 9 บ้านดอนใหญ่ สายศาลตะปู่?คลองหนองมะขามเฒ่า ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 8 บ้านใหม่แสนสุข สายบ่อขยะ ? เขตบ้านหนองพลวง ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 12 บ้านสำนักพิมาน สายโกรกตะขบ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง