วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลองเลียบถนน สายถนนลาดยาง - โนนขี้ตุ่น บ้านกุดพิมาน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโนนสง่า สายนานายก้าน - บึงถนนหักใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านถนนหักใหญ่ สายนานายรัตน์ - เขตตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - ค่าป้ายไวนิลโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้ออบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - ค่าวัสดุเครื่องเขียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง