วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2564 ศพด.โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างค่าจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านโสมน้อยพัฒนา ซอยหน้าโรงเรียน - นายวิรัตน์ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านกุดพิมาน สายบ่อขยะโนนกลาง ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในเขตตำบลกุดพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมโคจรชนิดติดผนัง กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง