วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างโครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างโครงการจัดงานพิธีบวงสรวงสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2564 ค่าป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างโครงการจัดงานพิธีบวงสรวงสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2564 ค่ารับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างโครงการจัดงานพิธียวงสรวงสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2564 ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้และค่าจ้างเหมาจัดพิธีสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดงานพิธีบวงสรวงสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2564 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดงานพิธีบวงสรวงสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2564 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน (เจลล้างมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่าเอกสารอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง