วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 4 นานายนงค์ เชียวขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 12 ไร่นายสิงหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 4 นานายชิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 4 นานายดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 ไร่นางสุภารัตน์ กิขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ส่วนกลาง) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง