วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2563
ซื้อโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ ประจำปี พ.ศ.2563 - ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรมและวัสดุที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ - งานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน - กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ - ค่าป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์การอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟแสงสว่างทางเข้าหมู่บ้าน-วัดบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง