วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสำนักพิมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสิรม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือและโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างโครงการส่งเสริมการจัดเก็บรายได้และการบริการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อโครงการส่งเสริมการจัดเก็บรายได้และบริการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง