วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านใหม่แสนสุข สายบ้านใหม่แสนสุข-เขตบ้านใหม่ศรีสุข ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 บ้านกุดพิมาน สายกุดพิมาน-หนองแหน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ม.ค. 2564
จ้างจัดจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ Ethyl Alcohol ขนาด 500 ml. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องจักรกล (โดยการขุดดิน ปรับพื้นที่ เกลี่ยระดับพื้นดิน ถมขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง