วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนา ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนา - ค่าป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดกุดพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสำนักพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านไร่ สายมะขามโพรง ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง