วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านบุขี้เหล็ก สายศูนย์ปฏิบัติธรรม-โนนสองพี่น้อง ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านถนนหักใหญ่ สายนายเสรี ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านดอนใหญ่ สายถนนลาดยาง-วัดดอนใหญ่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านใหม่แสนสุข สายนายรุ้ง-นานายนึก ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านไร่ สายนานายพอดี-ทางเลี่ยงเมือง ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการสืบสานตำนานด่านขุนทดประจำปี 2563 ค่าจ้างเหมารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการสืบสานตำนานด่านขุนทดประจำปี 2563 ค่าจัดตกแต่งพานธูป พานเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการสืบสานตำนานด่านขุนทดประจำปี 2563 ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการสืบสานตำนานด่านขุนทดประจำปี 2563 ค่าจ้างเหมาจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ค่าป้ายโครงการ,ป้ายรณรงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง