วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ต.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 - ค่าถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 - ค่าป้ายเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 - ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที และค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 - ค่าจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ค่าจ้างเหมาจัดทำสายสะพาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำพวงมาลา - สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด - สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างโครงการจัดงานวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - ค่าป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างโครงการจัดงานวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - ค่าอาหารว่างและเครื่อดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง