วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อโครงการส่งเสริมการจัดเก็บรายได้และบริการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลองเลียบถนน สายถนนลาดยาง - โนนขี้ตุ่น บ้านกุดพิมาน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโนนสง่า สายนานายก้าน - บึงถนนหักใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง