วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย (อัคคีภัย) ประจำปี 2563 - ค่าเติมถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย (อัคคีภัย) ประจำปี 2563 - ค่าน้ำมันเบนซิน,น้ำมันดีเซล,แก๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย ประจำปี 2563 - ค่าป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย (อัคคีภัย) ประจำปี 2563 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ ประจำปี พ.ศ.2563 - ค่าป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ ประจำปี พ.ศ.2563 - จัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม,เนื้อปลาบดพร้อมนำมาแปรรูป,วัสดุที่เป็นเครื่องปรุงรส,วัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง