วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2563
จ้างโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย ประจำปี 2563 - ค่าป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย (อัคคีภัย) ประจำปี 2563 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ ประจำปี พ.ศ.2563 - ค่าป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ ประจำปี พ.ศ.2563 - จัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม,เนื้อปลาบดพร้อมนำมาแปรรูป,วัสดุที่เป็นเครื่องปรุงรส,วัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ ประจำปี พ.ศ.2563 - ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรมและวัสดุที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ - งานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน - กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง