วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านโสมน้อยพัฒนา สายโสมน้อยพัฒนา-บ้านโนนสง่า
12  ก.พ. 2567
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์การป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
จ้างจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์สำหรับผู้ใช้บริการเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเลิ็กทั้ง 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง