วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2566
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสำนักพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อสนับสนุนค่าจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดกุดพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (ลงโปรแกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (ลงโปรแกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง