วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
จ้างโครงการจัดงานพิธีบวงสรวงสมโภชพระบรมสารีริกธาตุประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านถนนหักใหญ่ สายถนนข้างโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ ถึง บ้านนางนวล ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านบุขี้เหล็ก สายนานางย้อย โคตะนะ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านกระชาว สายบ้านนายวาม ถึง โรงปุ๋ย ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านดอนใหญ่ ซอยประปา ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง