วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
ซื้อโครงการจัดงานส่งเสริมพระพทุธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ค่าต้นเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566 ค่าจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566 ค่าจ้างเหมารถตู้โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมพัดลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านถนนหักใหญ่ สายบ้านนายเพลิน ถึง เขตตำบลหนองบัวตะเกียด ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง