วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพิึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ค่าต้นเทียน
15  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 บ้านกุดพิมาน สายกุดพิมาน-หนองแหน ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 13 บ้านพิงพิมาน สายพิงพิมาน-บุขี้เหล็ก ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง