วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านดอนใหญ่ ซอยประปา ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 14 บ้านโสมน้อยพัฒนา สายนานางสำเรียง ถึง สามบาท ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านถนนหักใหญ่ สายถนนข้างโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ ถึง บ้านนางนวล ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านกุดพิมาน สายโนนหมาน้อย ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านพิงพิมาน ซอยนางเอก ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรฝังกลบขยะมูลฝอย ป่าดอนหนองคู หมู่ที่ 15 บ้านโนนเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์รถเชฟโรเลต ทะเบียน กม 7678 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง