วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำวารสารองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
จ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานายวัด-เขตตำบลพันชนะ สระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 8 บ้านใหม่แสนสุข ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)