วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนทั้ง 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขธ 2294 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านไร่ สายนานายพอดี-ทางเลี่ยงเมือง ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านดอนน้อย สายกระทุ่มโพรง ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 15 บ้านโนนเจริญ สายโรงสีข้าว ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระเทียมเหนือ สายหนองกระเทียมเหนือ-บ้านหลุง ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง