วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านถนนหักใหญ่ สายบ้านนายเพลิน ถึง เขตตำบลหนองบัวตะเกียด ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำวารสารองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง