องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สารจากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลกุดพิมาน
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนบทบาทสตรีตำบลกุดพิมาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เยี่ยมชมวิหารเทพวิทยาคม
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้
แผนภูมิ ขั้นตอนการบริการประชาชน
มาตรการประหยัดพลังงาน
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ระบบ Back Office
ITA
วารสาร อบต.กุดพิมาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แจ้งผลการอนุมัติผ่านระบบ SMS เพื่ออำนวยความสะดวก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียน (ด้านทรัพยากรบุคคล)
แบบฟอร์มหนังสือราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การปรับปรุงภารกิจ/ข้อบัญญัติ
การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
มติ ก.อบต.จ.นม.
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
สถิติการให้บริการประชาชน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
กลุ่มทำหมอน
        
ประวัติและการบริหารจัดการ
         เริ่มมีการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2544 โดยมีคุณกฤษ การุณยะฐิติ อดีตรองประธานสภาวัฒนธรรม อ.ด่านขุนทด เป็นผู้ฝึกสอน โดยมีนางสาวอรัญญา ปกสันเที๊ยะ เป็นนำกลุ่ม โดย ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 12 คน
 
สถานที่ตั้ง :
         บ้านเลขที่ 129 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 โทร :044-204060, 204206
 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
         เป็นการนำผ้ามาตัดเย็บเป็นหมอน ตามรูปแบบ และขนาดต่าง ๆ

 

วัตถุดิบที่ใช้

         ผ้าโพลีเอสเตอร์ ผ้าทีซี ใยสังเคราะห์ ใยปั่น
 

กระบวนการผลิต

         1. ตัดผ้าตามแบบต่าง ๆ
         2. เย็บจักรอุตสาหกรรมเป็นหมอนตามรูปแบบ และขนาดต่าง ๆ
         3. บรรจุใยสังเคราะห์ หรือใยปั่น และชั่งน้ำหนักตามขนาด
         4. ใส่ปลอกที่ตัดเย็บไว้พร้อมทั้งบรรจุขาย
 
การใช้/ประโยชน์
         ใช้หนุนนอน, นั่ง