องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สารจากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลกุดพิมาน
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนบทบาทสตรีตำบลกุดพิมาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เยี่ยมชมวิหารเทพวิทยาคม
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้
แผนภูมิ ขั้นตอนการบริการประชาชน
มาตรการประหยัดพลังงาน
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ระบบ Back Office
ITA
วารสาร อบต.กุดพิมาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แจ้งผลการอนุมัติผ่านระบบ SMS เพื่ออำนวยความสะดวก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ช่องทางในการรับฟังข้อร้องเรียน (ด้านทรัพยากรบุคคล)
แบบฟอร์มหนังสือราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การปรับปรุงภารกิจ/ข้อบัญญัติ
การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
มติ ก.อบต.จ.นม.
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
สถิติการให้บริการประชาชน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

สำนักปลัด
 
จ่าเอกศักดา  ประดับวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวปริศนา พึขุนทด
นายศิพิสิษฐ์ นาคบุญธรรม
นางสาวจิลมิกา พึขุนทด
นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคลากร ชำนาญการ

นายชาติชาย ศิลปชัย
นายสุรศักดิ์ จันทร์สว่าง
ว่าที่ร้อยตรี วิจิตร เลิศขุนทด
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ 095-621-1813
-ว่าง-
นิติกรปฏิบัติการ
-ว่าง-
นางสุมาลี จันทร์สว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาวจุฬาภรณ์  รักอยู่
นายฐนวัสน์ เดชานนท์ศิริ
นายอภิชิต   พีบขุนทด
ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกน้ำดับเพลิง)
นายไพรัตน์  แพบขุนทด
นายชัย  แทนนรินทร์
นางสุนัน  อาพัดนอก
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกน้ำดับเพลิง)
คนสวน
นักการ/ภารโรง
 
   

นายเจือง  เพียขุนทด
 

คนงานทั่วไป