องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการอบรมพัฒนาศักย์ภาพผู้นำเครือข่ายด้านอนามัยชุมชน


ตามนโยบายนายก โครงการอบรมพัฒนาศักย์ภาพผู้นำเครือข่ายด้านอนามัยชุมชน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และ กลุ่ม อสม. ต.กุดพิมาน ประจำปี 2560 วันที่ ๑๓-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐