องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย อยางถูกลักษณะในหมู่บ้านชุมชน


นางนาฎธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกอบต.กุดพิมาน มอบหมายให้ปลัดอบต. และนักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมประชาชนเพื่อให้ความรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมและขยะอันตราย