องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


ภาพกิจกรรมการจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อเก็บรวบรวบข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาสามปี


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานจัดกิจกรรมการจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อเก็บรวบรวบข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ระหว่างวันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ 2552