องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับชำระภาษีป้าย [ 21 ก.ค. 2558 ]267
2 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]309
3 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]285
4 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 21 ก.ค. 2558 ]308
5 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 21 ก.ค. 2558 ]338
6 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]321
7 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 21 ก.ค. 2558 ]331
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 ก.ค. 2558 ]302
9 : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 ก.ค. 2558 ]316
10 : การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2558 ]325
 
หน้า 1|2