องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) [ 2 ก.ย. 2563 ]12
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]12
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) [ 10 ก.ค. 2562 ]12
4 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (แก้ไขล่าสุด พ.ศ. 2562) [ 30 เม.ย. 2562 ]12
5 พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขล่าสุด พ.ศ. 2562) [ 30 เม.ย. 2562 ]13
6 พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (แก้ไขล่าสุด พ.ศ. 2562) [ 30 เม.ย. 2562 ]13
7 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 (แก้ไขล่าสุด พ.ศ. 2562) [ 30 เม.ย. 2562 ]13
8 พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 (แก้ไขล่าสุด พ.ศ.2562) [ 30 เม.ย. 2562 ]11
9 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]12
10 พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 6 ส.ค. 2561 ]12
 
หน้า 1|2