องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครสอบท้องถิ่น 2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]11
2 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 18 ม.ค. 2564 ]10
3 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ อบต.กุดพิมาน [ 18 ม.ค. 2564 ]10
4 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง [ 11 ม.ค. 2564 ]10
5 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 10 ม.ค. 2564 ]11
6 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 16 พ.ย. 2563 ]11
7 นโยบาย กลยุทธ์การบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 พ.ย. 2563 ]12
8 คู่มือการบริหารงานบุคคล [ 1 ต.ค. 2563 ]12
9 แผนอัตรากำลังสามปี 2564 - 2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]17
10 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]11
 
หน้า 1|2