องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร หลักสูตรฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ


วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน จัดให้มีการส่งเสริมอาชีพ จึงจัดโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร หลักสูตรฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เพื่อให้ปริมาณสัตว์เพียงพอต่อการบริโภค ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายโคเนื้อใน ภาคตะวันออกที่สมบูรณ์ครบถ้วนเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อวางแผนการผลิตการตลาดให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

2022-11-08
2022-11-03
2022-08-19
2022-08-18
2022-08-18
2022-08-18
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12