องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร หลักสูตรฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ


วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน จัดให้มีการส่งเสริมอาชีพ จึงจัดโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร หลักสูตรฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เพื่อให้ปริมาณสัตว์เพียงพอต่อการบริโภค ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายโคเนื้อใน ภาคตะวันออกที่สมบูรณ์ครบถ้วนเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อวางแผนการผลิตการตลาดให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

2023-11-20
2023-11-20
2023-11-13
2023-11-10
2023-11-07
2023-11-06
2023-11-06
2023-08-29
2023-08-28
2023-08-28