องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 213 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมปลุกจิตสำนึก (No Gift Policy) [ 13 ก.พ. 2567 ]26
2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจเข้าฟังการประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]44
3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนบ้านไร่ทุกครัวเรือน เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะหมู่บ้าน [ 7 ก.พ. 2567 ]28
4 การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้อง (2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่1/2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]15
5 ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2567 [ 30 ม.ค. 2567 ]7
6 ประกาศเรียกประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 23 ม.ค. 2567 ]11
7 ร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 22 ม.ค. 2567 ]6
8 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 [ 12 ม.ค. 2567 ]11
9 ประชาสัมพันธ์ข่าวแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ฉบับที่ 30 [ 18 ธ.ค. 2566 ]11
10 ประกาศ ขยายกำหนดเวลาการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2567 [ 7 ธ.ค. 2566 ]16
11 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปี 2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]4
12 ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรินิกส์สำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 2 ต.ค. 2566 ]60
13 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา [ 2 ต.ค. 2566 ]12
14 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด และผู้อำนวยการกองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 27 ก.ย. 2566 ]37
15 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.กุดพิมาน [ 9 ส.ค. 2566 ]38
16 ประกาศ อบต.กุดพิมาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 4 ส.ค. 2566 ]39
17 ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างของ อบต.กุดพิมาน [ 14 ก.ค. 2566 ]50
18 ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานให้ รองนายก ปลัด อบต.ละหัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัติราชการแทน [ 14 ก.ค. 2566 ]36
19 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2566 (เปลี่ยนแปลง) [ 8 พ.ค. 2566 ]46
20 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]40
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11