องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายทองดี  เฝ้าหนองดู่
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
064-0935010
นายเจียม  บวดขุนทด
นายมนต์ชัย  เตินขุนทด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
064-8549603

081-2659568นายเสก  แสบขุนทด
นายจีระศักดิ์  นาคบุญธรรม
นายวีระชน  พกขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
091-8050300
061-0755535
095-8718455

นายบุญเสริม  พึ่งสูงเนิน
นายสม  ชัดขุนทด
นายสมบัติ  พาขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
094-7456537
082-3777322 086-7075206นายธนพนธ์  พบขุนทด
นางวาระณี  ชมสันเทียะ
นายสมชาย  ชูเกียรติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
095-3267203
062-1425345
083-9060105


นายสุจิน  พบขุนทด
นางลำเพย  เสกขุนทด
นายสุเทพ  ธิมาดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
085-7703489
062-3762148 094-9769081
นายจันทร์  กีขุนทด

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15

065-2489760