องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายมนต์ชัย เตินขุนทด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร. 081-265-9568
จ่าเอกศักดา  ประดับวงศ์ นายชม ศอกจะบก นางลัดดาพร ณ ราชสีมา
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
โทร. 095-6138723
โทร. 081-9668579
โทร. 089-4254108

นายอภินันท์ สังขมณี
จ่าเอกศักดา  ประดับวงศ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

โทร.  081-6698313 โทร. 095-6138723