องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
สำนักปลัด

จ่าเอกศักดา  ประดับวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวปริศนา พึขุนทด
นายศิพิสิษฐ์ นาคบุญธรรม
นางสาวจิลมิกา พึขุนทด
นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคลากร ชำนาญการ


นายชาติชาย ศิลปชัย
นายวัชรพงศ์ แจ่มจำรัสแสง
ว่าที่ร้อยตรี วิจิตร เลิศขุนทด
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ 095-621-1813
-ว่าง-
นิติกรปฏิบัติการ
นางสุมาลี จันทร์สว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาวจุฬาภรณ์  รักอยู่
นายฐนวัสน์ เดชานนท์ศิริ
นายอภิชิต   พีบขุนทด
ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกน้ำดับเพลิง)
นายไพรัตน์  แพบขุนทด
นายชัย  แทนนรินทร์
นางสุนัน  อาพัดนอก
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกน้ำดับเพลิง)
คนสวน
นักการ/ภารโรง
 
 
 
นายคะนอง พุขุนทด
นายณรงค์ศักดิ์ เฝ้าหนองดู่  นายเจือง  เพียขุนทด
พนักงานดับเพลิง
 พนักงานดับเพลิง
 คนงานทั่วไป