องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
กองช่าง

นายชม ศอกจะบก
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


 


นายอธิคม ศรีทอง นายช่างโยธา ชำนาญงาน
 


 


นายรัฐพงศ์ เบี้ยกลาง นายช่างโยธา ชำนาญการ
 
 
นายทนงศักดิ์ หงส์ขุนทด

นายวิมาน พิงขุนทด 

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

 
นายวิษณุ เพือขุนทด

  นางสาวจันทมณี เลิศขุนทด

ผู้ช่วยช่างโยธา  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ