องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
กองสาธารณสุขฯ

จ่าเอกศักดา  ประดับวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
น.ส.นันทิชา พลสมัคร
นายอำนาจ พาขุนทด
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน  นายภาณุพงษ์ ชอบสะอาด
นายสุวิทย์  เรียนสันเทียะ 
นายทวี   ภูขุนทด
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
พนักงานดูแลบ่อขยะ
พนักงานดูแลบ่อขยะ