องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
สภาวัฒนธรรมตำบลกุดพิมาน

นายดวง รักอยู่
ประธานสภาวัฒนธรรมตำบล
นายเอน พวงขุนทด
นายสมคิด เสกขุนทด
รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบล คนที่ 1
รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบล คนที่ 2
ว่าที่ร้อยโทวิจิตร เลิศขุนทด
นางสาวสุนัน อาพัดนอก
นายทะเบียน
ผู้ช่วยนายทะเบียน
นางพะเยาว์ มณีรัตน์
นางพิม พำขุนทด
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
นายจันทร์ กีขุนทด
นายอภิชิต พืบขุนทด
นายสุจิน พบขุนทด
กรรมการ ฝ่ายปฏิคม
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรรมการ ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสมาน พาขุนทด
นายสุรศักดิ์ พืบขุนทด
นายสัตยา พูนขุนทด
กรรมการ
กรรมการ กรรมการ
นางลำดวน ไพจิตร
นายเพนาว์  กิขุนทด
นางสุนาค พวงขุนทด
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
 นางแก้วมณี พบขุนทด
นางธัญญาภรณ์ ภาคใหม่
นายประทีป พี่ขุนทด
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
 นายสมศักดิ์ ศิลสวัสดิ์
นางเกตุ วิชาผา
กรรมการ กรรมการ
นางพยอม ศิลปชัย
นางพิณลดา เสกขุนทด
กรรมการ และเลขานุการ
กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ