องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

                   ตำบลกุดพิมาน เป็นตำบลเก่าแก่มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 86 ปี ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อ.ด่านขุนทด ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านถนนหักใหญ่, หมู่ที่ 2 บ้านโนนสง่า, หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระเทียมเหนือ, หมู่ที่ 4 บ้านกระชาว, หมู่ที่ 5 บ้านบุขึ้เหล็ก, หมู่ที่ 6 บ้านไร่, หมู่ที่ 7 บ้านกุดพิมาน, หมู่ที่ 8 บ้านใหม่แสนสุข, หมู่ที่ 9 บ้านดอนใหญ่, หมู่ที่ 10 บ้านดอนน้อย, หมู่ที่ 11 บ้านโนนสะอาด, หมู่ที่ 12 บ้านสำนักพิมาน, หมู่ที่ 13 บ้านพิงพิมาน, หมู่ที่ 14 บ้านโสมน้อยพัฒนา และหมู่ที่ 15 บ้านโนนเจริญ

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี และมีความสมบูรณ์ต่ำ เป็นดินเค็ม มีพื้นที่ทั้งหมด 28.07 ตร.กม. หรือประมาณ 17,543.75 ไร่ เขตพื้นที่

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ        ตำบลบ้านแปรง และ ตำบลหนองกราด

ทิศใต้            ติดต่อกับ        ตำบลพันชนะ และ ตำบลหนองบัวตะเกียด

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ        ตำบลบ้านแปรง และ ตำบลหนองบัวตะเกียด

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ        ตำบลพันชนะ และ ตำบลหนองกราด

อาชีพ

อาชีพหลัก      ทำไร่ , ทำนา

อาชีพเสริม     ค้าขาย , รับจ้าง , เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ในเขตพื้นที่ ๒,๕๙๓ ครัวเรือน มีโทรศัพท์ใช้ทุกครัวเรือน มีน้ำประปาใช้ ๒,๕๙๓ ครัวเรือน

การเดินทาง

ทางคมนาคมจาก อ.ด่านขุนทด ถึง ต.กุดพิมานเป็นถนนลาดยาง โดยเดินทางจาก อ.ด่านขุนทด ไปตามถนนสาย ด่านขุนทด - บำเหน็จณรงค์  ระยะทางประมาณ 15 กม.