องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

 
ที่ตั้ง
               องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ตั้งอยู่ที่เลขที่ 49 หมู่ที่ 7 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เนื้อที่ประมาณ 18 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 23832 ที่ดินระวาง 5339 แผ่น 154 หนังสือสำคัญออกให้ ณ วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2528
 
เนื้อที่
               องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน มีเนื้อที่ 62.05 ตารางกิโลเมตร
 
ภูมิประเทศ
               เป็นที่ดอน อากาศร้อน แห้งแล้ง สภาพดินค่อนข้างเค็มมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านแปรงและตำบลหนองกราด
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านแปรงและตำบลหนองบัวตะเกียด
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลพันชนะ
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองกราดและตำบลพันชนะ
 
แบ่งเขตการปกครอง
               แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน คือ