องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

 
อาชีพ
               ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา ประชากรมีรายได้น้อย และบางส่วนที่อยู่ในวัยแรงงาน ได้อพยพเคลื่อนย้ายไปทำงานในเขตโรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานคร และตามจังหวัดใหญ่ ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม
 
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
  ธนาคาร
-
แห่ง
  โรงแรม
-
แห่ง
  ปั๊มน้ำมัน ( ขนาดเล็ก )
5
แห่ง
  โรงงานอุตสาหกรรม
-
แห่ง
  โรงสีขนาดกลาง
14
แห่ง