องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

 
การคมนาคม
               ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอด่านขุนทดถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล กุดพิมาน ประมาณ 14.5 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยางโดยตลอด การคมนาคมภายในตำบลกุดพิมาน ปัจจุบันมีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านที่เป็นถนนลาดยางคือบ้านถนนหักใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 2 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 15 บ้านไร่ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่แสนสุข หมู่ที่ 8 บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 10 บ้านกุดพิมาน หมู่ที่ 7 บ้านพิงพิมาน หมู่ที่ 13 บ้านกระชาว หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระเทียมเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านโสมน้อยพัฒนา หมู่ที่ 14 และมีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งเดิม จากบ้านไร่หมู่ที่ 6 ถึงบ้านบุขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 และจากบ้านกุดพิมาน หมู่ที่ 7 ถึงบ้านสำนักพิมาน หมู่ที่ 12 เป็นถนนดินการติดต่อคมนาคมระหว่างตำบลใกล้เคียง คือตำบลหนองกราด, ตำบลพันชนะ และตำบลหนองบัวตะเกียด เป็นถนนลาดยางโดยตลอด
 
การโทรคมนาคม
ปัจจุบันนี้ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน มีโทรศัพท์สาธารณะเพื่อใช้
ติดต่อสื่อสารจำนวน 15 หมู่บ้าน
 
การไฟฟ้า
มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง 15 หมู่บ้าน จำนวนราษฎรที่ใช้ไฟฟ้าประมาณ 10,209 คน
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  ลำห้วยสามบาท
1
สาย
  บึงถนนหักใหญ่
1
แห่ง
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  ฝาย
4
แห่ง
  ถังเก็บน้ำฝน
15
แห่ง