องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน


รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564    เอกสารประกอบ

รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095
แบบสรุปคำของบประมาณตามแผนงาน (แบบ งป. 1)
แบบคำของบประมาณรายจ่าย (แบบ งป. 2)
แบบคำของบประมาณรายจ่าย (กรณีโครงการ) (แบบ งป. 3)
    วันที่ลงข่าว
: 14 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน