องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]46
2 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (PDF) [ 26 มิ.ย. 2562 ]162
3 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ [ 26 มิ.ย. 2562 ]145
4 มาตรการป้องกันการรับสินบน (PDF) [ 26 มิ.ย. 2562 ]219
5 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 26 มิ.ย. 2562 ]193
6 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 25 มิ.ย. 2562 ]164
7 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (PDF) [ 25 มิ.ย. 2562 ]164
8 หลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย [ 24 เม.ย. 2561 ]335
9 แบบเสนอร่างข้อญัตติ เสนอญัตติ เสนอกระทู้ถาม [ 16 ก.พ. 2561 ]373
10 ร่างแบบข่าวประชาสัมพันธ์ [ 13 ก.พ. 2561 ]371
 
หน้า 1|2