องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) [ 2 ก.ย. 2563 ]326
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]285
3 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (แก้ไขล่าสุด พ.ศ. 2562) [ 30 เม.ย. 2562 ]278
4 พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขล่าสุด พ.ศ. 2562) [ 30 เม.ย. 2562 ]270
5 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 (แก้ไขล่าสุด พ.ศ. 2562) [ 30 เม.ย. 2562 ]267
6 พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 (แก้ไขล่าสุด พ.ศ.2562) [ 30 เม.ย. 2562 ]289
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]269
8 พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 6 ส.ค. 2561 ]282
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) [ 24 เม.ย. 2561 ]275
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 6 ธ.ค. 2560 ]279
11 ประกาศ โครงสร้าง และการจัดองค์กรในการดำเนินงานสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ของ อบต.กุดพิมาน [ 24 เม.ย. 2560 ]31