องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 5 ต.ค. 2565 ]61
2 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]51
3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่7) พ.ศ.2564 [ 9 มี.ค. 2565 ]258
4 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 1 มี.ค. 2565 ]151
5 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 10 ม.ค. 2565 ]133
6 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 3 ม.ค. 2565 ]298
7 ประกาศ เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต และมีระเบียบวินัย [ 1 พ.ย. 2564 ]186
8 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]129
9 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 1 ต.ค. 2564 ]157
10 การพัฒนาบุคลากร [ 1 ต.ค. 2564 ]132
11 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 [ 22 มิ.ย. 2564 ]290
12 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563 [ 22 มิ.ย. 2564 ]352
13 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2562 [ 22 มิ.ย. 2564 ]313
14 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 22 มิ.ย. 2564 ]295
15 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 [ 22 มิ.ย. 2564 ]303
16 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ และแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 22 มิ.ย. 2564 ]303
17 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ และแต่งตั้งการย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 [ 22 มิ.ย. 2564 ]295
18 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 22 มิ.ย. 2564 ]334
19 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 [ 22 มิ.ย. 2564 ]286
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เรื่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต และมีระเบียบวินัย [ 22 มิ.ย. 2564 ]286
 
หน้า 1|2