องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับ อปท. พ.ศ. (2566 – 2570) [ 17 มิ.ย. 2565 ]41
2 รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 มิ.ย. 2565 ]80
3 คู่มือปฎิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2564 ]64
4 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) [ 1 ต.ค. 2564 ]109
5 มาตรการจัดการในกรณีทีี่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่่องค์กร [ 20 ก.ย. 2564 ]46
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ย. 2564 ]105
7 คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์ [ 1 ก.ค. 2564 ]111
8 ประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร [ 16 ม.ค. 2564 ]47
9 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]207
10 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ [ 26 มิ.ย. 2562 ]211
11 มาตรการป้องกันการรับสินบน (PDF) [ 26 มิ.ย. 2562 ]216
12 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 26 มิ.ย. 2562 ]200
13 หลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย [ 24 เม.ย. 2561 ]235
14 แบบเสนอร่างข้อญัตติ เสนอญัตติ เสนอกระทู้ถาม [ 16 ก.พ. 2561 ]230
15 ร่างแบบข่าวประชาสัมพันธ์ [ 13 ก.พ. 2561 ]218
16 นโยบายการบริหารจังหวัดเชิงยุทธศาสตร์ [ 27 พ.ย. 2560 ]221
17 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณและการเขียนโครงการ [ 20 ก.ย. 2559 ]231
18 คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป และเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง [ 21 ม.ค. 2559 ]228