องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ [ 8 พ.ย. 2566 ]27
2 คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 พ.ย. 2566 ]7
3 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 9 ต.ค. 2566 ]15
4 คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 3 ต.ค. 2566 ]23
5 คู่มือปฎิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ต.ค. 2566 ]200
6 คู่มือปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคล [ 2 ต.ค. 2566 ]15
7 คู่มือปฏิบัติงานงานสารบรรณ [ 2 ต.ค. 2566 ]13
8 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร พ.ศ.2566 - 2570 [ 17 ก.พ. 2566 ]36
9 คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน [ 3 ม.ค. 2566 ]48
10 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของบุคลากร องต.กุดพิมาน [ 2 ม.ค. 2566 ]72
11 มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง [ 19 ธ.ค. 2565 ]84
12 มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ [ 25 พ.ย. 2565 ]54
13 นโยบายต่อต้านการให้ และรับของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 3 ต.ค. 2565 ]66
14 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีของพนักงานส่วนตำบล [ 3 ต.ค. 2565 ]15
15 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ [ 3 ต.ค. 2565 ]20
16 ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับ อปท. พ.ศ. (2566 – 2570) [ 17 มิ.ย. 2565 ]134
17 รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 มิ.ย. 2565 ]40488
18 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) [ 1 ต.ค. 2564 ]209
19 มาตรการจัดการในกรณีทีี่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่่องค์กร [ 20 ก.ย. 2564 ]128
20 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ย. 2564 ]194
 
หน้า 1|2