องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 วิธีปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 [ 17 มิ.ย. 2567 ]0
2 การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 มิ.ย. 2567 ]0
3 การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 มิ.ย. 2567 ]0
4 คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ [ 8 พ.ย. 2566 ]32
5 คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 พ.ย. 2566 ]10
6 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 9 ต.ค. 2566 ]17
7 คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 3 ต.ค. 2566 ]25
8 คู่มือปฎิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ต.ค. 2566 ]203
9 คู่มือปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคล [ 2 ต.ค. 2566 ]22
10 คู่มือปฏิบัติงานงานสารบรรณ [ 2 ต.ค. 2566 ]21
11 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร พ.ศ.2566 - 2570 [ 17 ก.พ. 2566 ]44
12 คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน [ 3 ม.ค. 2566 ]50
13 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของบุคลากร องต.กุดพิมาน [ 2 ม.ค. 2566 ]74
14 มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง [ 19 ธ.ค. 2565 ]87
15 มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ [ 25 พ.ย. 2565 ]57
16 นโยบายต่อต้านการให้ และรับของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 3 ต.ค. 2565 ]68
17 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีของพนักงานส่วนตำบล [ 3 ต.ค. 2565 ]18
18 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ [ 3 ต.ค. 2565 ]24
19 ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับ อปท. พ.ศ. (2566 – 2570) [ 17 มิ.ย. 2565 ]137
20 รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 มิ.ย. 2565 ]42094
 
หน้า 1|2