วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ,ป้ายรณรงค์,ป้ายโครงการบนศาลาการเปรียญวัดบ้านไร่ ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดขบวนแห่เทียนพรรษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุตกแต่งอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ซื้อค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงใช้ในการประชาสัมพันธ์ขบวนแห่เทียนตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องด่ื่ม ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย เชื่อมระหว่างตำบล บ้านสำนักพิมาน ตำบลกุดพิมาน ? บ้านหนองแหน ตำบลหนองกราด ช่วง กม.ที่ 0-850-1+510 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.102-114 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)