วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การฝึกอบรมที่จำเป็น ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้วัสดุอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้วัสดุอุกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้วัสดุอุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุ/เอกสาร/ปากกา/แฟ้ม ตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เด็กในโรงเรียนเกี่ยวกับสาธารณภัยทั่วไป ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การฝึกอบรมที่จำเป็น ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในโรงเรียนเกี่ยวกับสาธารณภัยทั่วไป ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เด็กในโรงเรียนเกี่ยวกับสาธารณภัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง