วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก าสยนายลอยถึงนานายปลั่ง หมู่ที่ 11 บ้านโนนสะอาด
23  ส.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกุดพิมาน-หนองแหน ช่วง กม.ที่ 1+510 ถึง 2+010
21  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างงานถมดินคันทางพร้อมก่อสร้างถนนหินคลุก สายวัดดอนน้อย-บ้านใหม่แสนสุข หมู่ที่ 10 บ้านดอนน้อย ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายโนนหมาน้อย หมู่ที่ 7 บ้านกุดพิมาน ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางแยกจะบู หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระเทียมเหนือ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมคันดินขุดร่องน้ำหนองตาเกิด-หนองสะแก หมู่ที่ 15 บ้านโนนเจริญ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเรไรถึงบึงบ้านไร่ หมู่ที่ 6 บ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเขียดถึงบ้านนายชีพ หมู่ที่ 2 บ้านโนนสง่า ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฉลิ้ม หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระเทียมเหนือ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางกุหลาบถึงนางหม้อ หมู่ที่ 15 บ้านโนนเจริญ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง